ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
     เรื่องขยายเวลา ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565