วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

      วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบลหนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

            เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพตามาตรฐาน สากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ

 

พันธกิจของวิทยาลัย

1.  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกที่ดีและเป็นคนดีของสังคม

2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้

3.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทาง วิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทาง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

6. สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำสื่อและนวัตกรรมการสอน

website : http://ctc.chontech.ac.th/