ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม Tig/Mig
พร้อมระบบ INSIGHT CORE เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม