แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ปี 2566 - 2571

วิสัยทัศน์   : ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. 1. การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
  2. การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ งานสร้างสรรค์
  3. การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
  4. การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. 5. การบริหารจัดการคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
                        ในการแข่งขันและรองรับโครงการ EEC

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ขยาย พัฒนา และบูรณาการ การใช้ทรัพยากรและการระดมทุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
                        ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานสาขาวิชาต่างๆ  และศูนย์ทดสอบ
                        มาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ในสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ไปสู่การ
                        จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมและ สนับสนุน การเผยแพร่ให้นำองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
                        สร้างสรรค์ไปสู่การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ไปสู่การ
                        ใช้งานจริงและเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 8   ส่งเสริมและ สนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการรักษาสืบสานและต่อยอด

ยุทธศาสตร์ที่ 9   ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
                        อย่างครอบคลุม และฟื้นฟูให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการ การประยุกต์ใช้ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
                        และภาษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 12 ยกระดับมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 13 กำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นต่ำตามหลักสูตรสาขาวิชา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้
                        ครอบคลุมทั้งสถาบันรวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ