วิสัยทัศน์

     “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ และคุณธรรมในระดับนานาชาติ”

 พันธกิจ

  1. บริหารจัดการศึกษาและวิชาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
  2. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาอาชีพให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
  3. บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยีสู่สังคม
  4. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสู่สากลกับทุกภาคส่วน

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์งานวิจัย  นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองทิศทางการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และทักษะเพื่อสร้างความเท่า เทียมให้แก่ชุมชนสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

     ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับขอบข่ายงาน และการเปลี่ยนแปลง