ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดปฏิบัติการเครื่องเชื่อม Tig/Mig พร้อมระบบ INSIGHT CORE เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566  รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  รายละเอียด