งานพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

นางสาวสุราวัลย์ เพรชนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 งานการเงินและการบัญชี

   

นางวิภารัตน์  ธานีรัตน์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและการบัญชี)

งานระบบสารสนเทศ


นายธงชัย หาญจังหรีด
นักงานบริหารทั่่วไป (ด้านสารสนเทศ)      

งานบริหารงานทั่วไป

 

  นางสาวอุมาพร  มนยฤทธิ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

งานอาชีวศึกษาบันฑิต

    
นางสาวจุฑารัตน์  สมบูรณ์ธรรม
นักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)

งานบริหารงานบุคคล


นางสาวพัตร์พิมล  เสาวคนธ์
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)

งานพัสดุ

นางสาวปริยาภัทร  ศรีเพชร
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

 

นางสาวอัญชลี อิ่มอุไร

เจ้าหน้าที่ (ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาบัณฑิต)

 

นางสาวปัณฑิตา สีดี

เจ้าหน้าที่ (ผู้ช่วยงานบัญชี)

นางยุพารัตน์ จาบเพ็ง

เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน)